แบบคำร้องขอใช้งาน Office 365Microsoft Imagine คืออะไร

What is Microsoft Imagine ?

Microsoft Imagine X คืออะไร

Microsoft Imagine เป็นบริการที่สนับสนุนการเรียนและการปฏิบัติงานของอาจารย์และนักศึกษา โดยสามารถใช้งานซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ของบริษัท Microsoft เพื่อยกระดับความรู้และทักษะ ไม่ว่าเป็นการออกแบบงาน การพัฒนาแอพพลิเคชั่นในรูปแบบต่าง ๆ


ใครสามารถใช้งาน Microsoft Imagine X ได้

ผลิตภัณฑ์ Microsoft Imagine X เป็นซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับ Science, Technology, Engineering , Mathematics (STEM) นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสามารถขอสิทธิ์การเข้าใช้งาน Microsoft Imagine X มีให้บริการหลากหลาย อาทิ Visual Studio , Access, Project, Visio และอีกมากมาย คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ เพื่อขอใช้งานตรวจสอบสถานะ

ทางศูนยคอมพิวเตอร์จะทำการตรวจสอบข้อมูลของคุณ
และสร้างบัญชี Microsoft Office 365 & Imagine X
ภายในระยะเวลา 3 วันทำการนับจากวันที่บันทึกคำร้อง

ตรวจสอบสถานะ

พบปัญหาการใช้งาน

หากท่านพบปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร 043-712160 หมายเลขภายใน 6131